Regulamin Domu Wypoczynkowego Bukówka

 

  1. Dom Wypoczynkowy „ Bukówka” oferuje turystom indywidualnym oraz zorganizowanym grupom turystów usługi krótkotrwałego wynajmu zgodnie z aktualnie obowiązującym w Ośrodku cennikiem. Szczegółowe informacje na temat Ośrodka, pokoi i ich wyposażenia oraz cen można uzyskać pod numerem tel. 606899115lub na stronie internetowej https://www.bukowka.pl/

  2. Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonana wcześniej wstępna rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek, których dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:

  • Przedmiotem rezerwacji jest najem pokoju bądź pokoi na terenie Ośrodka. Minimalny okres najmu wynosi 1 dobę pobytu,

  • Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00.

  • Zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel.606899115 albo pocztą elektroniczną pod adres e-mail W czasie zgłoszenia telefonicznego lub korespondencji mailowej personel Ośrodka poinformuje zgłaszającego o możliwości rezerwacji, o wysokości opłaty za cały okres pobytu, którego dotyczy rezerwacja i zadatku, którego wpłata warunkuje dokonanie rezerwacji, a także o numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić zadatek,

  • Rezerwacja wstępna wygasa w przypadku nie wpłynięcia w ciągu 3 dni zadatku na wskazany rachunek bankowy Ośrodka.

Nr konta na który należy wpłacić zadatek :  

Dom Wypoczynkowy „Bukówka"

Ul. Wilcza 5 Karpacz 58-540

PKO S.A.:

28 1950 0001 2006 1706 7337 0001

W tytule przelewu należy napisać nazwisko na jakie była zrobiona rezerwacja, daty pobytu, ilość osób oraz słowo "ZADATEK"

  • Gość jest uprawniony do rezygnacji z pobytu w Ośrodku składając pisemne oświadczenie najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia wypoczynku. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z zachowaniem tego terminu, zadatek jest zwracany w wysokości 50% na wskazany w pisemnym oświadczeniu Gościa rachunek bankowy. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania bądź podania przez Gościa błędnego numeru rachunku bankowego. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji po tym terminie bądź nie złożenia go wcale zadatek nie podlega zwrotowi i przepada on na rzecz Ośrodka,

 3. Nie przybycie przez Gościa na teren Ośrodka w dacie wynikającej z dokonanej rezerwacji do godziny 20.00 tego dnia, powoduje rozwiązanie zawartej umowy najmu. W tej sytuacji Ośrodek ma swobodę dysponowania pokojem lub pokojami, których ta umowa dotyczyła, zaś uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi i przepada on na rzecz Ośrodka. Nie dotyczy to przypadków, gdy przed tą godziną Gość powiadomił Ośrodek o spóźnieniu; telefonicznie lub pocztą elektroniczną, podając planowaną godzinę lub termin przybycia;

 4. Jeśli właściciel obiektu wyrazi zgodę, pobyt na terenie Ośrodka jest dozwolony również bez wcześniejszej rezerwacji i wpłaty zadatku; w sytuacji tej potwierdzeniem zawarcia umowy najmu domku bądź domków na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest uiszczenie przez Gościa opłaty za ustalony pobyt.

 

 5. Po przybyciu na teren Ośrodka Goście zobowiązani są dokonać zameldowania poprzez wpis do karty meldunkowej, wypełnienia innych formalności związanych z pobytem oraz wypłacenie właścicielowi jednorazowo i z góry pozostałą kwotę z uwzględnieniem zadatku.

 

 6. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.

 7. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 8. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.

 9. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.

 10. W godzinach od 22.00 do 6.00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z pracownikami Ośrodka.

 11.  Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia.

 

 12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego.

 13. Parking dla naszych gości jest bezpłatny, niestrzeżony i mieści się na terenie Ośrodka

 14. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje dorobieniem go na własny koszt lub uiszczeniem przez Gościa opłaty w wysokości 50 zł

 15. We wszystkich pokojach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Osoby palące prosimy o wychodzenie na zewnątrz, a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek.

 16. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

 17. Akceptujemy zwierzęta. Właściciel zobowiązany jest poinformować przed przyjazdem obsługę Ośrodka o chęci przyjazdu ze zwierzęciem oraz uiścić opłatę zgodnie z cennikiem za pobyt pupila. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za dbanie o czystość i sprzątnięcie po swoim pupilu. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę należy bezzwłocznie zgłosić Właścicielowi lub obsłudze . Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego Właściciel, który zobowiązuje się do ich pokrycia.

 18. Szanowni Państwo, nasz obiekt udostępnia dla dzieci bezpłatny plac zabaw, ale przebywanie dzieci na terenie placu zabaw może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i rozważne korzystanie przez dzieci z atrakcji.

 19. Ognisko i/lub grill rozpalamy tylko w miejscu co tego wyznaczonym

 20. Zabrania się podłączania kuchenek elektrycznych w pokojach

 21. Nasi goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domku i obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 22. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.

 

                                                                  RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie

informujemy:

       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma „PROJKOS” Agata Posoń Dom Wypoczynkowy „Bukówka” ul. Wilcza 5; 58-540 Karpacz

Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.

      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: dwbukowka@wp.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są

– w celu realizacji usługi noclegowej i gastronomicznej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w  Domu Wypoczynkowym „Bukówka” oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,

– w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w Domu Wypoczynkowym „Bukówka”.

     Dane osobowe będą przechowywane:

– przez  okres świadczenia usługi noclegowej i gastronomicznej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w Dom Wypoczynkowy „Bukówka”  oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.

Pani/Pana dane nie będą poddane  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi Przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).